Terms

User terms for organizers (in swedish)

Deltaga.nu är en webbtjänst för att hantera anmälningar samt kringtjänster till detta. Deltaga.nu tillhandahåller det tekniska systemet och tar ej ansvar för användares åtaganden eller arrangemangs genomförande.

Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter hos Deltaga.nu så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd. Arrangör som nyttjar tjänsten åläggs att hantera personuppgifter som samlas in med Deltaga.nu enligt svensk lagstiftning.

Information på Deltaga.nu

Deltaga.nu tar ej ansvar för den information som användare av systemet väljer att skicka ut. Arrangören är ansvarig för att upphovsrätten, personuppgiftslagen och andra svenska lagar och förordningar följs. Skulle någon form av olagligt innehåll påträffas kommer detta genast att tas bort.

Deltaga.nu får ej användas för att sprida oanmäld reklam till fysisk person eller information som strider mot svensk lag. Meddelanden som skickas genom systemet ska vara kopplad till det aktuella arrangemanget.

Användaren är införstådd med att Deltaga.nu:s webbtjänst endast får användas för lagliga ändamål och användaren åtar sig att hålla Deltaga.nu (Jimmy Dahl) skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Deltaga.nu med anledning av användarens användning av webbtjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

Arrangemang som är olagliga, oetiska, kränkande, diskriminerande eller på annat sätt otillbörliga får inte publiceras på Deltaga.nu. Skulle sådant arrangemang ändå publiceras har Deltaga.nu rätt att när som helst, utan att i förväg meddela arrangören, ta bort arrangemanget.

Skyldigheter för arrangörer

Arrangörer har skyldighet att beskriva arrangemanget korrekt och hålla sin information uppdaterad. Arrangörer har alltid fullt ansvar för sin publicerade information. Den information som arrangören publicerar får inte ha som avsikt att ändra Deltaga.nu:s funktionalitet

Om arrangören tvingas ställa in ett arrangemang ska arrangören omedelbart informera både deltagarna och Deltaga.nu om detta.

Leverans

Inbetalningar från deltagare landar på vårt klientmedelskonto och utbetalas till arrangörens bank-/plusgiro med ca 14 dagar fördröjning om inget annat har avtalats. Ett klientmedelskonto är ett skyddat konto vilket gör att era pengar är säkrade. Läs mer om vårt klientmedelskonto här.

Avtal, pris och giltighet

För att få använda webbtjänsten Deltaga.nu måste användaren acceptera våra allmänna villkor (dessa). Arrangör som tar emot betalning mot eget post-/bankgiro kommer att faktureras kostnaden för tjänsten i efterskott efter varje genomfört arrangemang. Arrangör som nyttjar vår kortbetalningstjänst kommer att debiteras kostnaden för varje anmälan inkl. transaktionsavgift för kortbetalning i samband med vår utbetalning till arrangören. Avtalet gäller tills en skriftlig uppsägan kommer in, då avslutas tjänsten efter önskemål. Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift.

För varje deltagare som anmäler sig till arrangörens arrangemang utgår en avgift. Om arrangören väljer att nyttja vår kortbetalningstjänst tillkommer en transaktionsavgift för varje inbetalning. Gällande avgifter finns angivna nedan.

Avgifter

Prislista anmälningssystem
Prislista tidtagning

Deltaga.nu:s ansvar

Deltaga.nu är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter eller liknande händelser.

Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t ex förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje part eller utebliven nytta av avtalet. Deltaga.nu är ej skadeståndsskyldig om någon gör intrång i våra datorresurser och skaffar sig tillgång till, eller förstör eller förvanskar information.

Driftavbrott

Deltaga.nu strävar efter att alltid vara i drift, dock kan driftavbrott ske. Skulle driftavbrott ske och information gå förlorad utgår ingen ersättning och Deltaga.nu friskriver sig från allt ansvar. Vid planerade driftavbrott meddelas användare i god tid så att ingen information skall gå förlorad.

Ändringar i detta avtal

Deltaga.nu har rätt att ändra dessa villkor eller Deltaga.nu:s avgifter efter att ha lämnat meddelande om detta på siten. Ändrade villkor och avgifter kommer att tillämpas på nya arrangemang från dagen för införandet på siten.

Leverantören

Leverantör av tjänsten är Webblandskapet. Vi är en webbyrå baserad i Norrköping.

Du når oss snabbast och enklast via e-post på adressen info@deltaga.nu, men även på telefon, 070-3745441 eller genom att skicka ett brev till:

Deltaga.nu
att. Jimmy Dahl
Valhallavägen 11
618 30 Kolmården

User terms for participants

Deltaga.nu is a web service for registrations and related services. Deltaga.nu provide the technical implementation only and do not take responsibility for participants commitment or the realization of the events.

Personal data

The Swedish law for personal data demand the participants approval to collect personal data such as name och contact details. When you register for an event at Deltaga.nu your personal data will be saved in our database, and your entry will include your approval for us to collect that data. The data will not be given over to a third party without your permit. The organizers that user Deltaga.nu to collect entries for there events are binded to handle personal data according to Swedish law.

Seller

It is the organizer of the event that is the seller of the registration that you pay for. Deltaga.nu only provides the service to collect the registrations, and if you pay for your registration with a credit or debit card the registration fee is transfered to our trustee account for payout to the organizer.

Payment

The payment methods offered for each event is chosen buy the organizer. Usually the payments are done by credit and debit card transactions when you register your entry. We accept payments with Visa and MasterCard through a secure payment service delivered by ePay. When you pay for your registration with a credit or debit card the registration fee is transfered to our trustee account for payout to the organizer.

For some events the payment for a registrations is done directly to the organizers giro. In theses cases the payment is done after the registration is completed according to the instructions given to you together with the confirmation of your registration.

Cancellation rights

When you are shopping on the internet in Sweden, the Swedish law for distance agreement is valid. That gives you the right to regret your buy within 14 days. The right of regret is not valid for cultural events, sports event and such, you can get more information here. If you buy a product or service through Deltaga.nu and wish to take advantage of your cancellation rights we advise you to turn directly to the organizer of the event. Many organizers have a policy not to return registration fees.

Delivery

When you have completed your registration for an event you will get a confirmation on screen that your entry is registered. Within a few minutes you will also get this confirmation by email, assuming that you have given us your correct email adress. If you pay by credit or debit card you will also get a confirmation to your email that we have received payment for your registration. If you pay directly to the organizer instead you will get a confirmation by email when the organizer has marked your registration as payed in our system.

Changes to these terms

Deltaga.nu have the right to change these terms or our fees after announcing so on this site. New terms and fees will be valid from the day that they are introduced on the site.

Providing the service

The service for registrations is provided by Jimmy Dahl, reg.no: 8608161918. We are a web developing company based in Norrköping, Sweden.

You will reach us fastest by email to this address info@deltaga.nu, but also on phone, 070-3745441 or by sending a letter to:

Deltaga.nu
att. Jimmy Dahl
Valhallavägen 11
618 30 Kolmården